🇷🇴 Suflet Românesc 🇷🇴

🇬🇧 Romanian Soul 🇷🇴 7529 years of continuity 🇬🇧
🇬🇧 Carolus Lundius (Zamolxis, Primus Getarum Legislator): “It has to be clear for everyone, the ones who antiquity named them with a distinguished admiration Getes, the writers named them afterwards, through a unanimous agreement, Goths. The Greeks and other nations took letters from the Getes. We find with Herodotus and Diodorus, direct opinions about the spreading of these letters.” 🇷🇴 Carolus Lundius (Zamolxis, Primus Getarum Legislator): „Să fie clar pentru toţi, că cei pe care antichitatea i-a numit cu o veneraţie aleasă Geţi, scriitorii i-au numit după aceea, printr-o înţelegere unanimă, Goţi. Grecii şi alte popoare au luat literele de la geţi. La Herodot şi Diodor găsim opinii directe despre raspândirea acestor litere.”

🇷🇴 Platon (427 – 347 î.H.), elev al lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste: „Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vin de la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete înțelepciunea.”

🇬🇧 Plato (427 B.C. – 347 B.C.), student of Socrates and professor to Aristotle, in the dialogue CARMIDES reveals a discussion between Socrates and Carmides, where the professor explains to Carmides what he had learned from a ‘Thracian’ doctor when he was in the army: “Zamolxis our king, who is a god, tells us that the same we ought not try to take care of our eyes without acknowledging the head, not even the head can be taken care of, without acknowledging the body. So, we have to take care of the body, as well as the soul, altogether. Here is why the Greek doctors are not experienced in many illnesses, because they do not know the whole they have to take care of. If this whole is ill, the part cannot be healthy, because all things good and bad, for the body and for the man in his wholeness, come from the soul and out of it they flow like out of a spring, from the head to the eyes. Therefore firstly, let us heal the spring of harmfulness, so that the head can enjoy health, so like the rest of the body. Friend, the soul can be healed through incantations. These incantations are the beautiful words which give birth to the wisdom within the souls.”
🇷🇴 Pitagora (580 î.H – 495 î.H) „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pământurile sunt fără margini, toate pământurile sunt comune. Și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, ne spune Homer.” 🇬🇧 Pythagoras (580 B.C. – 495 B.C.) “Travel to the Getes, not to give them laws, but to learn from them. There the fields are boundless, all lands are common. And out of all peoples they are the wisest, Homer tells us.”
🇬🇧 Carlo Troya (1784 – 1858), Italian historian: “No nation of the ones mentioned by the Greeks as barbarian, has a more certain and more older history like the one of the Getes or Goths. The purpose of my work, Getic or Gothic History, is divided in two parts and one of them shows that the Getes of Zamolxis and of Decebal had been the ancestors of the Goths of Theodoric of the Amals.” 🇷🇴 Carlo Troya, istoric italian (1784-1858): „Niciun popor din cele pe care grecii le numeau barbare, nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică, se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
🇷🇴 Clement Alexandrinul (Stromatele, V-VI): „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filozofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cât şi Pitagora, au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături trăind printre barbari.” 🇬🇧 Clement of Alexandria (The Stromata, V-VI): “The barbarians weren’t only the discoverers of philosophy, but also of technology, science and art. I have to go further and clarify that the Greek philosophy stole from the barbarian philosophy. Most of the peoples had their apprenticeship between the barbarians. Plato praises the barbarians and reminds, as Pythagoras did, that they learned the most numerous and beautiful teachings by living between the barbarians.”
🇬🇧 Sumerian researcher A. Kifisin: “The ancestors of Rumanians had a powerful influence upon the whole ancient world, respectively upon old Ellada, old Egypt, Sumer and even China.” 🇷🇴 Sumerologul rus A. Kifisin: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei.”
🇷🇴 Iustin, după Trogus Pompeius: “De trei ori au dobândit stăpânirea Asiei, dar ei înșiși au rămas continuu fie neatinși, fie neînvinși de vreo putere străină. Pe Darius, regele perșilor, l-au gonit din Sciția prin fugă rușinoasă; l-au nimicit pe Cirus cu întreaga lui armată; pe Zopyrion, general al lui Alexandru cel Mare, l-au făcut să dispară în același fel, cu toate oștile sale; armatele romanilor le-au cunoscut din auzite, nu le-au simțit. Tot ei au întemeiat Imperiul Part și pe cel Bactrian. Neam de oameni rezistenți la eforturi și războaie, forța corpurilor lor era uimitoare; nu făceau nimic de care s-ar fi temut să piardă, iar victorioși, nu doresc cu înfocare nimic, în afara gloriei.” 🇬🇧 Justinus about the Getes, after Trogus Pompeius: “Three times they achieved the domination of Asia, but they themselves remained continuously either untouched, or undefeated by some foreign power. Darius the Persian king, they drove him out of Scythia through shameful escape; they crushed Cyrus and his whole army; Zopyrion, general of Alexander the Great, they made him disappear the same way with all of his armies; the Roman armies knew them from hearsay, they didn’t sense them. As well they founded the Parthian Empire and the Bactrian. Line of strong people, resistant to endeavors and wars, their body strength was astonishing; they didn’t do anything of what they would have feared of losing and victorious, they do not fierily want anything, except glory.”
Sustine Povestea Locurilor
🇷🇴 reBranding ROMANIA 🇷🇴
Un proiect CSR B2B Strategy
Written by Daniel ROȘCA

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor… ! Viitorul copiilor este de fapt viitorul nostru! Copilul tău trebuie să viseze! Copilul tău are nevoie de o ancoră, are nevoie să îşi cunoască cu adevărat rădăcinile. Copilul tău trebuie să viseze la 8500 de ani de continuitate pentru un viitor sigur pentru el… altfel o să rămână singur în necunoscut. Nu-ţi lăsa copilul singur în necunoscut ♦ susține și TU proiectul

Website: https://europegenesys.com

Comments are closed.